Hordozható fűtő-, hűtő- vagy gőzberendezéseink bérbeadására az alábbi üzleti feltételek vonatkoznak, amennyiben a bérlő a német polgári törvénykönyv (BGB) 14.§ szerinti vállalkozónak minősül, és a szerződés vállalata üzleti tevékenységéhez tartozik.  Ezek a feltételek érvényesek továbbá, amennyiben a bérlő közjogi jogi személy vagy közalapítvány:

I. Általános rendelkezések

 1. Berendezéseink bérbeadása, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások, valamit az ehhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások kizárólag az alábbi feltételek alapján történnek. A feltételek minden jövőbeli üzleti kapcsolatra is érvényesek, akkor is, ha nem kerülnek kifejezetten ismét kikötésre.
 2. Ellentétes üzleti feltételeket nem ismerünk el, kivéve, ha azok érvényességét írásban elismertük. Általános Üzleti feltételeink akkor is érvényesek, ha az ügyfél ellentétes vagy eltérő Általános Üzleti Feltételei ismeretében fenntartások nélkül nyújtunk szolgáltatásokat az ügyfél részére, vagy ha az ügyfél Általános Üzleti Feltételeinek a beérkezést követően ismételten nem mondunk kifejezetten ellent. Az eltérő megállapodások és szóbeli megegyezések csak akkor érvényesek, ha azokat írásban vagy telefaxon, ill. e-mailben megerősítjük.
 3. A Szlovák szövetségi adatvédelmi törvény rendelkezései szerint felhívjuk szerződéses partnereink figyelmét, hogy az üzleti kapcsolatok lebonyolításához szükséges személyi adatokat elektronikus adatfeldolgozás útján dolgozzuk fel, és azokat csak a vállalaton belül továbbítjuk.

II. Árajánlat és szerződéskötés

 1. Fenntartjuk a szerkezeti vagy formai módosítások, azonos vagy jobb alkatrészek és / vagy anyagok használatának, valamint a szállítmány tartalma megváltoztatásának jogát, amely kiterjed a szerződéskötés és a berendezés leszállítása közötti időszakra is, amennyiben azok a szándékolt felhasználást nem befolyásolják hátrányosan.
 2. Az árajánlathoz tartozó iratok (pl. ábrák, rajzok, feliratok) vonatkozásában a tulajdonjog, szerzői jog, és minden egyéb jog fenntartva. Ezeket csak akkor szabad harmadik személyek számára hozzáférhetővé tenni, ha azok rendeltetésük szerint kifejezetten továbbadásra szolgálnak. 3. Árajánlataink kötelezettség nélküliek. A megállapodások és egyéb megegyezések csak írásos megerősítésünkkel válnak kötelező érvényűvé.

III. Bérleti időtartam és felhasználási cél 

 1. Berendezéseink bérbeadása alapvetően határozatlan időtartamra történik. A bérleti szerződésben rögzítésre kerül az előre látható bérleti időtartam. Emellett lehetőség van a bérleti szerződésben a bérleti időtartam minimális hosszát is kikötni.
 2. A bérleti jogviszony megszüntetése csak legalább hét nap felmondási idő betartása mellett megengedett. A felmondásnak írásban kell történnie. A felmondás időben való megtörténtére a felmondó nyilatkozat 3A S.R.O. részére történő kézbesítése irányadó.
 3. A bérleti időtartam a leszállítás napjával veszi kezdetét és a berendezés elszállításának napjával ér véget. A leszállítás napja, valamint az elszállítás napja egyaránt beleszámít a bérleti időtartamba.
 4. Ha a berendezés/ek üzembe helyezésekor vagy az üzemeltetés alatt olyan nekünk felróható hiba merül fel, amely a berendezés leállítását teszi szükségessé, úgy a bérlet időtartam a hiba fellépésétől annak elhárításáig megszakításra kerül, amennyiben a bérlő a hibát azonnal jelzi felénk.
 5. A bérlőnek a berendezést/berendezéseket, van annak részeit előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül nem szabad más épületekhez használnia, vagy a szerződéses helytől eltérő helyre áthelyeznie. Berendezést / berendezéseket előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül harmadik személyeknek átengedni, vagy harmadik személy részére tovább bérbe adni. Az átengedésre vonatkozó hozzájárulásunk megtagadása nem jogosítja fel a bérlőt a bérleti szerződés rendkívüli felmondására.
 6. A berendezés/ek kezelését csak feljogosított szaküzem szakképzett munkatársainak kell végeznie a technika elismert szabályai alapján. Az elvégzett karbantartásokról haladéktalanul tájékoztatni kell minket.
 7. Az elektromos rendszeren pl. a kapcsolószekrényben végzett módosítások nem megengedettek.
 8. A bérleményen, ill. a bérlet tárgyán, különösen a hidraulikus és/vagy elektromos berendezéseken/összetevőkön bármilyen módosítást/kiegészítést, ill. beavatkozást a bérbeadó írásos visszaigazolása nélkül nem szabad végezni. Kivételt képeznek ezen szabályozás alól azok a kezelőelemek, amelyek a kezelési útmutató szerint a bérlemény üzemeltetéséhez szükségesek. Ez a szabályozás a bérelt tárgyhoz tartozó alkatrészekre, pl. összekötő tömlőkre is vonatkozik.

IV. Árak

 1. Az előre látható bérleti időtartam alapján az árak a mindenkor hatályos árlista szerint a bérleti szerződésben külön kerülnek rögzítésre. A bérleti időtartam – a bérleti jogviszony előre látható hosszára vonatkoztatott – 50%-os, vagy annál nagyobb mértékű csökkentése esetén a bérbeadó jogosult a bérleti díjakat arányosan módosítani.
 2. Az elszámolás a tényleges bérleti napok száma alapján történik. A heti díj hét naptári napnak, a havi díj 30 naptári napnak felel meg.
 3. Áraink a mindenkor érvényes ÁFA nélkül, euróban értendők. Amennyiben a bérlő gépcasco- és kötelező felelősségbiztosítás megkötését kérte, azok kimutatása külön történik. Ebben az esetben a bérlő köteles a biztosítási díjakat viselni.

V. Fizetési feltételek

 1. Fizetési feltételek a bérleti szerződésben rögzítettek szerint.
 2. Fizetési késedelem esetén jogunkban áll a mindenkori alapkamat felett 8 % késedelmi kamatot felszámítani (szlovák polgári törvénykönyv). Amennyiben arra jogalap áll fenn, a 3A S.R.O. jogosult magasabb kamatot követelni. A késedelemből adódó egyéb kártérítés érvényesítésének joga fenntartva.
 3. Minden felszólítás után 20,00 euro felszólítási átalánydíj kerül felszámításra.
 4. Amennyiben a bérlő fizetési késedelembe esett, és előzetes felszólítás ellenére sem fizeti meg a tartozását méltányos határidőn belül, a 3A S.R.O. jogosult a bérleti jogviszonyt rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani.
 5. Az ügyfél által törlesztésként teljesített befizetések az ügyfél által meghatározott törlesztési céltól függetlenül először az esetleges költségekre, kamatokra, majd ezen túl a legrégebbi hátralékokra kerülnek elszámolásra. A 3A S.R.O. erről megfelelő elszámolást küld a vevő részére.
 6. Bérlő a szállítás megelőzően köteles e szerződésben feltüntetet kauciót a szállítást megelőzően átutalni a Bérbeadónak, és aki azt a bérleti viszony megszűnésekor, Bérlő által a díjak befizetésének igazolását követően teljes egészében visszaad. Amennyiben a Bérlő a bérleti díjjal, vagy a szerződésben feltüntetet díjak bármelyikével fizetési késedelembe esik, illetve az bérbeadó tárgyon vagy kihelyezet eszközökön kár keletkezik, abban az esetben a kaució arányos részét Bérbeadó visszatarthatja.
 7. A fizetés akkor számít teljesítettnek, ha szabadon rendelkezhetünk az összeg felett.
 8. Ha olyan körülmények válnak előttünk ismertté, amelyek megkérdőjelezik a bérlő hitelképességét, ill. egy csekket nem váltanak be, abban az esetben jogunkban áll az előre látható bérleti időszak végéig fennmaradó teljes tartozást kiszámlázni, valamint előlegeket vagy biztosítékokat kérni.

VI. Szállítási és teljesítési határidő

 1. A leszállításkor és az elszállításkor, valamint a berendezés/ek felszerelésekor és üzembe helyezésekor kialakuló késedelmek, amelyek az alkalmazás helyének (a telek vagy épületek, és az épületberendezés) tulajdonságaira és sajátosságaira vezethetők vissza, a bérlőt terhelik. A berendezés/ek leszállítása és elszállítása során előre nem látható, és nekünk fel nem róható körülmények (pl. közlekedési torlódás, üzemzavarok stb.) miatt keletkező többletkiadásokat nem vállaljuk át.
 2. Vis major, valamint egyéb, előre nem látható, rendkívüli és vétlen körülmények, pl. üzemzavarok, sztrájk, közlekedési torlódás, hatósági beavatkozások esetén, valamint egyéb előre nem látható, elkerülhetetlen eseményeknél, amelyekért a 3A S.R.O.E nem felel, a szállítási és teljesítési határidő a késedelem időtartamával meghosszabbodik, amennyiben azok akadályozzák kötelezettségeink határidős teljesítését. Amennyiben a teljesítés az említett körülmények miatt lehetetlenné válik, úgy mentesülünk a teljesítési kötelezettség alól.

VII. A bérlő jogai hiba, hiányosságok esetén 

 1. A hiányosságokat haladéktalanul, legkésőbb azonban a szállítmány átvételét, vagy a hiányosság észlelését követő két napos jogvesztő határidőn belül írásban, vagy elektronikus úton kell belejelenteni.
 2. Nem vállalunk szavatosságot a berendezés /ek azon meghibásodásaiért és az ezekből a bérlőnek keletkező olyan károkért, amelyek a bérlő vagy harmadik személy általi nem megfelelő vagy szakszerűtlen használat, szerelés, ill. javítás, vagy üzemen kívül helyezés, természetes elhasználódás, hibás vagy hanyag kezelés, alkalmatlan üzemi eszközök, hibás égőfej beállítás, nem alkalmas tüzelőanyagok, és vegyi vagy elektrokémiai és elektromos hatások miatt keletkeztek, amennyiben ezek nem a mi hibánkra vezethetők vissza, valamint amelyeket a szerelési, üzemeltetési és karbantartási útmutatók be nem tartása, ill. a szerződéses partner vagy harmadik személy által elvégzett szakszerűtlen módosítások vagy javítási munkák, ill. idegen eredetű alkatrészek alkalmazása (pl. idegen kazánkör-vezérlés) okozott. A vízmelegítőkre nyújtott szavatosságunk feltétele, hogy a felmelegítendő víz ivóvíz minőségű legyen. A töltő- és kiegészítő víznek meg kell felelnie a VDI 2035 sz. irányelve követelményeinek. Ha nem, vagy másként előkészített fűtővizet töltenek a fűtőberendezésbe, abban az esetben az üzemeltető / bérlő felel az ebből következő károkért (pl. a kazán károsodása vízkőlerakódás okozta túlhevülés miatt). Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem áll fenn szavatossági kötelezettség akkor, ha kopó alkatrészek, pl. égőfej fúvókák, alacsony kibocsátásért felelős égőfej betétek, biztosítékok, tömítések, égéstér burkolatok, vagy a gyújtó vagy felügyeleti berendezések tűzzel érintkező elemei a rendszeres, használathoz kapcsolódó kopás miatt elhasználódnak. Felelősségünk nem terjed ki továbbá a berendezés/ek azon meghibásodásaira, amelyek légszennyezés, pl. erős porterhelés, vagy agresszív gőzök, oxigén-korrózió (pl. nem diffúziótömör műanyag csövek alkalmazása padlófűtésnél), nem alkalmas helyiségekben történő telepítés, vagy hiba ellenére történő további használat miatt keletkeznek.
 1. A bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a berendezést/berendezéseket mindig elzárva tartsák, és illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Az illetéktelenek általi hozzáférésből következő, vagy illetéktelen személyek általi kezelés folytán közvetlenül keletkező károk után minden felelősség kizárva.

VIII. Felelősség 

 1. Kártérítési igények a kötelességszegés jellegétől függetlenül kizárva, beleértve a nem megengedett cselekményeket is, amennyiben nem áll fenn szándékosság, vagy súlyos gondatlanság, és az alábbi feltételekből semmi más nem adódik.
 2. Lényeges szerződéses kötelezettség megsértése esetén minden gondatlanságért felelősek vagyunk, azonban csak a jellegzetes, előre látható kár mértékéig. A bérlő nem jogosult elmaradt nyereségre, megtakarított ráfordításokra, harmadik személyek kártérítési igényeiből származó igényekre, valamint egyéb közvetett károkra és következménykárokra, kivéve, ha a berendezés valamely általunk biztosított minőségjegyének éppen az a célja, hogy a bérlőt az effajta károk ellen biztosítsa.
 3. A felelősség 1. és 2. pontban írt korlátozásai és kizárásai nem vonatkoznak olyan igényekre, amelyek az általunk tanúsított rosszhiszemű magatartás miatt keletkeznek, valamint a garantált minőségjegyekre vonatkozó felelősség esetén, a termékfelelősségről szóló törvény szerinti igényekre, és az élet, a testi épség, vagy az egészség megsértéséből származó károkra.
 4. A felelősség fent írt kizárásai alkalmazottainkra, munkavállalóinkra, képviselőinkre és teljesítési segédeinkre egyaránt vonatkoznak.

IX. A bérbeadó biztosítéka, megtekintési és vizsgálati jog

 1. Bérlő kötelezettséget vállal, hogy a berendezést/berendezéseket kíméletesen és szakszerűen kezeli, a használatra irányadó összes előírást és műszaki szabályt betartja és rendszeresen ellenőrzi a berendezést/berendezéseket. Bérlő köteles különösen a berendezést/berendezéseket olyan állapotban visszaadni, amilyen állapotban azokat átvette.
 2. Berendezésünk/berendezéseink üzemi kockázatra szóló biztosítással rendelkeznek.
 3. Az ezen túlmenő kockázatokat, különösen a vízvédelmi kockázatot a bérlő viseli.
 4. A bérlő felelő miden kárért (mint pl. baleseti károk, elvesztés, lopás, vagy a berendezés/ek szakszerűtlen kezelése), javítási költségért, totálkár esetén a berendezés/ek újbóli beszerezési értékéért, melyből a maradványérték levonásra kerül. Emellett a bérlő felel az esetlegesen felmerülő következménykárokért, különösen az értékcsökkenésért, elszállításért, szakértői díjakért és adminisztrációs költségátalányért.
 5. A berendezésekben a bérleti időszak alatt bekövetkező bármilyen kár esetén a bérlő köteles a bérbeadót haladéktalanul a károsodáshoz vezető esemény minden részletéről írásban tájékoztatni.
 6. Bérlő köteles minden olyan intézkedést megtenni, amely a káresemény felderítése érdekében hasznos és szükséges. Ez kiterjed különösen arra, hogy a bérlő a káresemény körülményeire vonatkozó kérdéseket a valóságnak megfelelően, teljes körűen köteles megválaszolni.
 7. A bérlő kérésére és így költségére gépcasco- és felelősségbiztosítást kötünk.
 8. Bármikor jogosultak vagyunk a berendezést/berendezéseket saját költségen megtekinteni és megvizsgálni, vagy megbízottunkkal megtekintetni és megvizsgáltatni.
 9. A bérleti időszak lejárta után, ill. öt napon túli fizetési késedelem esetén jogosultak vagyunk a berendezés/ek kiadását kérni, vagy a bérlő harmadik személlyel szemben fennálló kiadási jogosultságának engedményezését kérni és érvényesíteni.

X. Alkalmazandó jog/a szerződés nyelve

 1. A szlovák jog irányadó az ENSZ vételi egyezményének kizárásával. A szerződés nyelve magyar.
 2. Vita esetén a szerződés szlovák hivatalos fordítás jogszerű.
 3. A szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetve adódó viták esetén a 3A s.r.o. székhelye szerinti bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel. Ezen felül a 3A s.r.o. jogosult a bérlő székhelye szerint illetékes bíróságon keresetet indítani.

XI. Egyebek

 1. Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései érvénytelenné válnak, vagy annak bizonyulnak, vagy amennyiben a szerződés ún. szerződéshézagot tartalmaz, abban az esetben az a szerződés egyéb tartalmának érvényességét nem érinti.
 2. Az érvénytelen rendelkezéseket, vagy ún. szerződéshézagokat – amennyiben az a szerződés céljával összeegyeztethető – más olyan rendelkezésekre kell cserélni, amelyek jogilag azonos, és egyben a szerződő felektől jóhiszeműen elvárható hasonló eredményre vezetnek.
 3. Szóbeli mellékmegállapodások nincsenek. A jelen szerződés módosítása és kiegészítése csak írásban, a másik szerződő fél írásos megerősítésével történhet. Az írásbeliség követelményének feloldásáról szóló megállapodás is csak írásban történhet.